Privacy beleid

Privacy statement voor TraXall Belgium BV

In deze privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens TraXall Belgium BV verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Bovendien wordt in deze privacy statement gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgeoefend.

Identiteit

TraXall Belgium BV
Zandvoortstraat 45 B 30
2800 Mechelen

T 015 404 300
info@traxall.be
https://www.traxall.be

 

Welke persoonsgegevens verzamelt TraXall Belgium BV mogelijk en voor welke doeleinden?

TraXall Belgium BV verwerkt persoonsgegevens van werknemers voor klanten met als doel het operationeel beheren van het wagenpark van klanten. Deze persoonsgegevens worden door de werkgever verstrekt. Deze persoonsgegevens kunnen o bestaan uit maar niet gelimiteerd tot naam, functie, leasebudget, (bedrijfs-)adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), nummerplaat en verkeersovertredingen op basis van nummerplaat, schades etc.

Bovendien verwerkt TraXall Belgium BV die persoonsgegevens die de gebruikers van de websites zelf aan TraXall Belgium BVBA ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die gegevens (zoals browsertype; IP-adres en naam- en adresgegevens) onder andere ter beschikking door zich op de websites te registreren of door zich aan te melden voor de nieuwsbrief. E-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Daarnaast verzamelt TraXall Belgium BV persoonsgegevens om met de werkgevers te communiceren en hen op de hoogte te houden over het gebruik van de leasewagens.

De verwerking van persoonsgegevens zal voor geen andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Indien de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, wordt hiervoor expliciete toestemming gevraagd.

 

Toestemming

TraXall Belgium BV zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te trekken.

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van de wagenparkbeheer werkzaamheden. De verwerking van persoonsgegevens vindt niet uitsluitend plaats op basis van een geautomatiseerde verwerking.

Bewaartermijn persoonsgegevens

TraXall Belgium BV zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal geschieden aan de hand van de Administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn;

De ontvangers van de persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende ontvangers:

• Leasemaatschappijen, teneinde zorg te dragen voor aanbiedingen van leasecontracten;
• Dienstverleners: door ons en/of de werkgever ingeschakelde dienstverleners (bijvoorbeeld concessiehouders, brandstofleveranciers, herstellers, poolmanagementbedrijven) zodat zij de werkzaamheden betreffende het wagenparkbeheer correct en efficiënt te kunnen uitvoeren.

De server van TraXall Belgium BV bevindt zich in Frankrijk, maar de gegevens (zullen) niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU, tenzij TraXall Belgium BV daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Rechten betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ons inzage te verzoeken van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen, indien de verwerking is gericht op toestemming en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Cookies en Google Analytics

Onze website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP -adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe U de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klacht

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (GBA).

Beveiliging van persoonsgegevens

TraXall Belgium BV respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. TraXall Belgium BV draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. TraXall Belgium BV verstrekt die gegevens niet aan derden (behalve aan Google) . TraXall Belgium BV is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

Wijzigingen in de Privacy statement

TraXall Belgium BV behoudt zich het recht voor om deze privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Vragen

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via

Telefoon: 015 404 300
Email: info@traxall.be
Adres: Zandvoortstraat 45 B 30, 2800 Mechelen

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Wil je meer weten? Advies nodig?